Rowerowy plan dla Mokotowa

Korzystając z zimowej aury (podczas której też jeżdzi się na rowerze) , rowerzyści z Mokotowa, wzorem swoich kolegów z Ursynowa postanowili stworzyć kompleksowy plan poprawy transportu rowerowego w swojej dzielnicy. W dziesięciu obszernie uzasadnionych punktach ujęli w nim najważniejsze swoje potrzeby.

Wśród postulatów znalazły się przede wszystkim pasy rowerowe na ulicach Woronicza, Odyńca Gagarina i odcinku Alei Wilanowskiej. Jak również stworzenie wydzielonych dróg dla rowerów przy najruchliwszych ulicach takich jak choćby Czerniakowska. W planie poruszono również konieczność połączenia już istniejących dróg rowerowych na Wołoskiej i Racławickiej.

Wszystkich zainteresowanych najnowszą inicjatywą Warszawskiej Masy Krytycznej zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu (poniżej) i wyrażenia swojego poparcia na internetowej liście. Dokument wraz z podpisami zostanie wkrótce przez rowerzystów z Warszawskiej Masy Krytycznej złożony na ręce burmistrza dzielnicy Mokotów. Mamy nadzieje na współprace ze strony urzędu i obiecujemy o informować na bieżąco o postępach - albo o ich braku.

Plan poprawy komunikacji rowerowej na obszarze dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 
        Doceniając znaczenie komunikacji rowerowej, oraz w trosce o poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu rowerowego na obszarze dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, wnosimy o podjęcie przez władze dzielnicy Mokotów m.st. Warszwy usilnych działań mających na celu realizację poniższych postulatów:

1.   Stworzenie systemu parkingów rowerowych na obszarze dzielnicy Mokotów.
2.   Stworzenie obustronnych pasów rowerowych w jezdni na ulicy Spacerowej i Gagarina.
3.   Remont nawierzchni drogi dla rowerów na ulicy Boboli i Wołoskiej, oraz uzupełnienie jej brakujących odcinków, w tym połączenie tego odcinka z drogą dla rowerów na ulicy Racławickiej.
4.   Stworzenia obustronnych pasów rowerowych w jezdni na ulicy Odyńca, wraz ze śluzą rowerową na skrzyżowaniu ulicy Antoniego Odyńca i Ignacego Krasickiego.
5.   Wytyczenie obustronnych pasów rowerowych w jezdni na Alei Wilanowskiej, od skrzyżowania z ulicą Wołoską do skrzyżowania z ulicą Puławską.
6.   Wytyczenie obustronnych pasów rowerowych w jezdni na ulicy Jana Pawła Woronicza.
7.   Wybudowanie obustronnej drogi dla rowerów na ulicy Czerniakowskiej.
8.   Wybudowanie drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltowej ulicy Niepodległości.
9.   Stworzenie wydzielonej drogi rowerowej lub obustronnych pasów rowerowych na ulicy Puławskiej od skrzyżowania z ulicą Dolną do skrzyżowania z ulicą Goworka, co może wiązać się z częściową likwidacją jednego z pasów ruchu w stronę Centrum.
10.   Wprowadzania na drogach dojazdowych i lokalnych, rozwiązań wpływających na uspokojeniu ruchu, w tym przede wszystkim stref tempo 30.


            Uzasadnienie

Ad. 1
         Postulat stworzenia na obszarze dzielnicy Mokotów systemu parkingów rowerowych w miejscach wskazanych przez rowerzystów, uzasadniany jest faktem, iż na obszarze dzielnicy Mokotów, brak jest wygodnych i ogólnodostępnych parkingów rowerowych, a jedyne prawidłowo urządzone parkingi rowerowe znajdują się na terenach prywatnych (Galeria Mokotów, oraz niektóre biurowce na Służewcu). W szczególności wskazać należy na brak takich parkingów przy szkołach i placówkach kulturalno- oświatowych.
        Jako przykład prawidłowej realizacji podobnego postulatu, wskazać należy działania podjęte przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, który dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, sukcesywnie od kilku lat stawia stojaki rowerowe w miejscach wskazanych przez rowerzystów.
Wskazać również należy, że podczas realizacji powyższego postulatu konieczne jest uwzględnienie postanowień zawartych w Załączniku do Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.11.2010 r. ''Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st Warszawa''. W szczególności tego, aby stojaki rowerowe zgodnie z jego punktem 10.3 umożliwiały przypięcie ramy roweru i jednego koła za pomocą pojedynczego zapięcia typu ''U-lock''.
 

Ad. 2                
         Postulat stworzenia obustronnych pasów rowerowych na całej długości ulic Gagarina i Spacerowej uzasadniony jest faktem, że wprowadzenie takiego rozwiązania wybitnie poprawi komfort i bezpieczeństwo komunikacji rowerowej pomiędzy wschodnią częścią Mokotowa, a centralnymi obszarami miasta. Wytyczenie postulowanych pasów rowerowych nie utrudni również w żaden sposób ruchu samochodowego, ponieważ ulice ta na całej swojej długości są na tyle szerokie, że zachowana zostanie odpowiednia szerokość pasów ruchu przeznaczonych dla samochodów. Na przeszkodzie w stworzeniu postulowanych pasów rowerowych nie stoi również możliwość parkowania  samochodów, ponieważ na całej długości obydwu ulic odbywać się ono może tylko na chodniku i ma lub powinno mieć charakter równoległy do skrajni jezdni.  Za wdrożeniem powyższego rozwiązania przemawia również fakt, iż przyczyni się ono również do zabezpieczenia przeznaczonego na nie pobocza przed degradacją przez ruch samochodowy.
                     
       Zaznaczyć należy, że wraz z wdrożeniem powyższego rozwiązania konieczne jest odpowiednie rozwiązanie skrzyżowania ulic Gagarina, Spacerowej i Belwederskiej, umożliwiające rowerzystom wygodne pokonanie go we wszystkich kierunkach. Wskazać należy, że: Załącznik do Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy ''Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st Warszawa'' w swoim punkcie piątym przewiduje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.


Ad. 3             
         Postulat wymiany nawierzchni drogi dla rowerów na ulicy Boboli i Wołoskiej na asfaltową i uzupełnienia jej brakujących odcinków uzasadniamy faktem, że w obecnym stanie powyższe fragmenty dróg dla rowerów nie stanowią jakiegokolwiek sensownego rozwiązania komunikacyjnego. W obecnym stanie droga dla rowerów na ulicy Wołoskiej w stronę Ursynowa kończy się zjazdem na ulicę przed skrzyżowaniem z ulicą Racławicką, a dalszy jej ciąg zaczyna się dopiero wyjazdem z jezdni przed skrzyżowaniem z ulicą Konstruktorską. Nie jest ona również w żaden sposób połączona z drogą dla rowerów na ulicy Racławickiej. Powoduje to, że rowerzyści poruszający się ulicą Odyńca lub Wołoską nie są w stanie w legalny i wygodny sposób dojechać do drogi dla rowerów na ulicy Racławickiej, tym samym trzy powyżej wskazane odcinki dróg dla rowerów nie stanowią spójnego rozwiązania komunikacyjnego.
       Powyższe fakty pozostają w sprzeczności postanowieniami zawartymi w punktach 2.1.2 oraz 2.1.3  załącznika do Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy. ''Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st Warszawa''. W szczególności wskazać jednak trzeba, że powierzchnia drogi dla rowerów na obu odcinkach ulicy Wołoskiej jest wykonana z kostki fazowanej, co jest niezgodne z punktami 9.2.3 i 9.2.4 wymienionych powyżej standardów.
       Prawidłowa realizacja powyższego postulatu stworzy spójne i bezpośrednie rozwiązanie dla komunikacji rowerowej w relacji północ-południe w zachodniej części dzielnicy Mokotów. 

       W ramach realizacji powyższego postulatu konieczne jest również stworzenie funkcjonalnego rozwiązania dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej, Odyńca i Racławickiej - umożliwiającej rowerzystom wygodne przemieszczenie się pomiędzy postulowanymi pasami rowerowymi na ulicy Odyńca, a drogami rowerowymi na ulicach Wołoskiej i Racławickiej.

       Wskazać również należy, że pomyślnej i szybkiej realizacji powyższego przedsięwzięcia sprzyjałoby również zaniechanie poszerzenia ulicy Wołoskiej i urządzenie na przeznaczonym pod to terenem skweru. Powyższe działania skutkowałyby wymownymi oszczędnościami w budżecie dzielnicy, oraz umożliwiłyby bardziej przyjazną dla mieszkańców redystrybucje przestrzeni publicznej.   

   
Ad. 4       
       Postulat stworzenia obustronnych pasów rowerowych na całej długości ulicy Antoniego Odyńca uzasadnia fakt, że realizacja powyższego przedsięwzięcia w połączeniu z realizacją pozostałych postulatów diametralnie poprawi jakość komunikacji rowerowej w centralnej części Mokotowa. 
       Za przyjęciem postulowanego rozwiązania przemawia w szczególności duże natężenie ruchu na tej ulicy, które sprawia, że mimo nadmiernej szerokości pasów ruchu, rowerzyści mają spore problemy z ominięciem stojących w korku samochodów. 
       Wytyczenie postulowanych pasów rowerowych nie utrudni również w żaden sposób ruchu samochodowego, ponieważ ulica ta na całej swej długości jest na tyle szeroka, iż zachowana zostanie odpowiednia szerokość pasa dla samochodów. Na przeszkodzie w stworzeniu postulowanych tu pasów rowerowych nie stoi również możliwość parkowania tam samochodów, ponieważ na całej długości ulicy Odyńca odbywa się ono na chodniku i ma, lub powinno mieć charakter wyłącznie równoległy do skrajni jezdni.
        Koniecznym elementem powyższego przedsięwzięcia powinno być również stworzenie śluzy rowerowej na skrzyżowaniu ulic Antoniego Odyńca i Ignacego Krasickiego umożliwiających rowerzystom poruszanie się na tym skrzyżowaniu we wszystkich relacjach.   
         
Ad. 5         
        Postulat wytyczenia obustronnych pasów rowerowych w jezdni na odcinku Alei Wilanowskiej, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wołoską a Puławską uzasadniony jest faktem, że rozwiązanie takie poprawi komfort i bezpieczeństwo komunikacji rowerowej w Centralnej części Mokotowa.  Rozwiązaniu temu nie stoi na przeszkodzie ani możliwość parkowania na tym odcinku samochodów, ani szerokość jezdni.
         Za wdrożeniem powyższego rozwiązania przemawia w szczególności brak możliwości wytyczenia na tym odcinku wydzielonej drogi dla rowerów, czemu na przeszkodzie stoi zajęcie na cele handlowe działek gruntowych przylegających do jezdni.
 
        W ramach tego postulatu wnioskujemy o stworzenie wygodnego dla rowerzystów rozwiązania skrzyżowania Alei Wilanowskiej, ulicy Puławskiej i Niepodległości, uwzględniającą budowę przejazdów rowerowych, oraz odcinków dróg rowerowych umożliwiających rowerzystom bezpieczne pokonanie tego skrzyżowania we wszystkich kierunkach.


Ad. 6     
       Postulat wytyczenia obustronnych pasów rowerowych na całej długości ulicy Jana Pawła Woronicza uzasadniony jest faktem, że ulica ta ma podstawowe znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców Mokotowa, a jej szerokość pozwala na wytyczenie postulowanych pasów bez uszczerbku dla ruchu samochodowego. W szczególności wskazać należy, że wytyczenie pasów rowerowych nie utrudni parkowania samochodów, bowiem na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Puławską a Niepodległości wewnętrzne pasy ruchu wykorzystywane są do parkowania samochodów, a pozostawiona przez nie przestrzeń pozwala na wytyczenie pasów rowerowych. Na pozostałym odcinku ulica Woronicza obowiązuje ponadto zakaz parkowania samochodów, a szerokość ulica jest tam na tyle duża, iż zachowana zostanie odpowiednia szerokość pasów dla samochodów.
       Realizacja powyższego postulatu spowoduje powstanie sprawnego rozwiązania dla komunikacji rowerowej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią dzielnicy Mokotów. 

  Ad. 7    
          Postulat wybudowania obustronnych wydzielonych dróg dla rowerów na całej długości ulicy Czerniakowskiej,  przede wszystkim jednak na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bartycką do Trasy Siekierkowskiej - uzasadniony jest przez fakt znaczenia tej ulicy dla komunikacji w perspektywie całego miasta. Ulica Czerniakowska pełni funkcje ulicy głównej ruchu przyspieszonego (GS).  Tym samym jest ona arterią o podwyższonej dozwolonej prędkości jazdy, oraz cechuje się bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego. Praktycznie pozbawiona jest ona jednak rozwiązań sprzyjających ruchowi rowerowemu. Pojedynczy, krótki odcinek drogi rowerowej znajdujący się w rejonie węzła Trasy Siekierkowskiej nie spełnia kryterium bezpośredniości ani wygody. Podobnie przeznaczony na drogę dla pieszych i rowerów chodnik po wschodniej stronie nie stanowi prawidłowego rozwiązania, gdyż rowerzyści zmuszeni są do lawirowania nim pomiędzy pieszymi, a wszechobecnie zaparkowanymi samochodami. Powyższa uwaga skłania do refleksji, że powyższa inwestycja stanowić może okazje także do poprawy warunków dla ruchu pieszego i samochodowego poprzez renowację chodników oraz uporządkowanie parkowania.   

Ad. 8       
         Postulat wybudowania wydzielonej drogi dla rowerów na całej długości ulicy Niepodległości uzasadnia fakt, że jest to jedna z głównych ulic Mokotowa łącząca północną i południową część dzielnicy, pełni tym samym funkcje drogi głównej ruchu przyspieszonego. Jednakże mimo jej kluczowego znaczenia, nie stanowi ona wygodnego i bezpiecznego rozwiązania dla transportu rowerowego.  Za realizacją postulowanej inwestycji przemawia zarówno charakter samej ulicy - brak możliwości wytyczenia na niej pasów rowerowych, jak również brak dogodnych objazdów drogami równoległymi o ruchu uspokojonym.  W świetle powyższych faktów konieczność budowy wydzielonej drogi dla rowerów wydaje się być oczywista i winna zostać uwzględniona w wieloletnim programie rozwoju dzielnicy.   

Ad. 9     
          Ulica Puławska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dolną do swego końca stanowi ważny i uczęszczany przez rowerzystów szlak komunikacyjny, łączący Mokotów ze Śródmieściem. Jednocześnie szerokość chodników na tym odcinku nie pozwala nie tyle na wytyczenie wydzielonej drogi rowerowej, ile nawet na poruszanie się rowerem po tych chodnikach. Sytuacja taka sprawia, że jedynym sposobem na poprawę jakości i bezpieczeństwa komunikacji rowerowej, jest albo wytyczenie na tym odcinku obustronnych pasów rowerowych, albo stworzenie wydzielonej drogi rowerowej kosztem jednego z istniejących pasów ruchu. Choć to drugie rozwiązanie wydawać się może obecnie kontrowersyjne, może być ono słuszne w związku z ograniczaniem ruchu samochodowego w Śródmieściu w dłuższej perspektywie czasu. Odnośnie zaś pierwszego z postulowanych rozwiązań stwierdzić należy, że ewentualne ograniczenie szerokości obecnych pasów ruchu dla samochodów nie wpłynie w sposób wyraźny na ich przepustowość. Wynika to z faktu, że ruchu na tym odcinku zwłaszcza w godzinach szczytu odbywa się z niewielką prędkością.         

Ad. 10
           Postulat uspokajania ruchu i tworzenia stref  tempo 30 na ulicach pełniących funkcje lokalne i dojazdowe jest sprawdzonym w zachodnich stolicach Unii Europejskiej rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ruchu drogowego. Za wdrożeniem takich rozwiązań oprócz bezpieczeństwa, przemawiają również względy ekonomiczne. Rozwiązanie takie poprawia zarówno płynność ruch drogowego jak i komfort okolicznych mieszkańców, wyłącza ponadto potrzebę budowy wydzielonych dróg rowerowych.
        Stwierdzić należy, że na obszarze dzielnicy Mokotów rozwiązanie takie nadaje się do zastosowania na większości obecnych i planowanych ulic niepełniących funkcji głównych i zbiorczych. Jako metodę realizacji wskazanego celu zaleca się oprócz właściwych znaków (strefa tempo 30)  stosowanie progów spowalniających, śluz rowerowych, dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd, jak również uporządkowanie parkowania samochodów.   

 

NASTĘPNA MASA ZA:

Lista informacyjna